Zásady ochrany osobných údajov

I. Základne ustanovenie

 1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je Ing. Zuzana Pialová – PARTNERS personálna agentúra IČO: 46581154 so sídlom Námestie Ľudovíta Fullu 1666/16 01008 Žilina (ďalej len: „prevádzkovateľ“).

 

 1. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:

adresa:  Námestie Ľudovíta Fullu 1666/16 01008 Žilina

email: office@partnersagency.sk

telefón: +421948 845 299

 1. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

 

 

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vášho záujmu o služby prevádzkovateľa.
 2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.
 3. Poskytovateľ používá v rámci zlepšovania používateľnosti webových stránok a pre poskytovanie cielených reklám tzv. súbory cookies. Používáním webu užívatel súhlasí s použitím spomenutej technológie. Cookies sú malé súbory, ktoré sa ukladajú do prehliadača užívateľa. Povinné cookies – Cookies nutné pre prevádzkovanie webových stránok a internetových služieb. Pre využitie týchto cookies nieje vyžadovaný súhlas. Analytické a marketingové cookies – Pre používanie ostatných cookies je vyžadovaný súhlas. Jedná sa najmä o sledovanie používania webových stránok za účelom ich zlepšovania. Okrem povinných cookies využívame: Google Analytics – Pomáha nám zlepšovať používanie webových stránok , Google Adwords – Používáme Adwords k cielenej reklame , Facebook audience   – Používáme Facebook k cielenej reklame. Viac o cookies môžete nájisť na tomto odkaze.

 

III. Doba uchovávania osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje
 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončení zmluvného vzťahu).
 • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 5 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

 

 1. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

 

IV. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby
 • Podieľajúce sa na dodávaní služieb na základe zmluvy,
 • zaisťujúce služby prevádzkovania webového sídla a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním webového sídla, (webhouse),
 • zaisťujúce marketingové služby.

 

V. Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v Zákone máte
 • právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
 • právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
 • právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok.

 

 1. Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VI.Podmienky zabezpečení osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 2. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

 

VII. Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním formulára z webového sídla formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 10.05.2019.